Oświadczenie w sprawie wojny hybrydowej na granicy polsko-białoruskiej

więcej

Stanowisko w sprawie wolności i równości w dyskursie naukowym

Środowiska Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego wyrażają zdecydowane poparcie dla projektu z dn. 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. „pakietu wolności akademickiej”. Zmierza on do wprowadzenia równowagi racji w dyskursie naukowym i zlikwidowania obserwowanej w środowisku akademickim od wielu już lat asymetrii wyrażającej się w propagowaniu poglądów przedstawicieli środowisk liberalnych i neomarksistowskich z równoczesnym sekowaniem i dyskryminowaniem poglądów przedstawicieli środowisk konserwatywnych. Równocześnie AKO z wielkim zdziwieniem przyjmują reakcję Komitetu Etyki w Nauce PAN na proponowane przez Ministra zasady równości i wolności w dyskursie naukowym. więcej

Oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad praworządności w Unii Europejskiej

W związku z toczącymi się negocjacjami dotyczącymi budżetu Unii Europejskiej Akademickie Kluby Obywatelskie wyrażają swe zdecydowane poparcie dla stanowiska Rządu RP i premiera, pana Mateusza Morawieckiego, w sprawie przestrzegania zasad praworządności w Unii Europejskiej.

Obecność Polski w strukturach Unii Europejskiej jest ogromną, trwałą i niepodważalną wartością dla narodu i państwa polskiego, ale w żadnym wypadku nie możemy się zgodzić na jednostronną, motywowaną politycznie reinterpretację zasad zapisanych w traktatach Unii. Zmiany proponowane przez Komisję Europejską i Parlament Europejski oznaczałyby pozbawienie Polski i Węgier – a w przyszłości i innych państw Unii – prawa do samodzielnego kształtowania porządku prawnego w tych dziedzinach, które zostały zastrzeżone do wyłącznej kompetencji poszczególnych państw. Próba rozszerzenia uprawnień organów Unii na te dziedziny jest w istocie zamachem na założenia zawarte w traktatach UE i  na suwerenność państw członkowskich. Tym samym stanowi łamanie praworządności, na którą tak chętnie powołują się zwolennicy odstąpienia od traktatowych zasad, i w imię której chcą narzucać reguły pozatraktatowe. Dalsze trwanie przy zmianach proponowanych przez Komisję Europejską i niemiecką  prezydencję w Radzie UE grozi zerwaniem jedności Unii. więcej

Oświadczenie w sprawie listu Rektora UAM dotyczącego wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Społeczność skupiona w Akademickim Klubie Obywatelskim im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu  z zażenowaniem i zdziwieniem przyjęła do wiadomości List pani Rektor UAM.

Przede wszystkim Rektor uczelni mającej w swojej strukturze Wydział Prawa powinien od profesorów prawa zasięgnąć informacji na temat kompetencji Trybunału Konstytucyjnego. Jest nią stwierdzanie zgodności z Konstytucją rozwiązań prawnych ustalanych przez Parlament i zatwierdzanych przez Prezydenta. Do tego Trybunał nie ma obowiązku ani merytorycznej potrzeby przeprowadzania konsultacji społecznych, bo jego decyzja wynika ze ścisłej interpretacji prawnej. więcej

Oświadczenie w sprawie zmiany na stanowisku ministra nauki i szkolnictwa wyższego

Środowiska akademickie skupione w klubach AKO oraz sympatycy z wielkim zadowoleniem przyjęli decyzję władz Prawa i Sprawiedliwości i premiera Mateusza Morawieckiego o zmianie ministra odpowiedzialnego za sprawy nauki i szkolnictwa wyższego. Z satysfakcją przyjmujemy także informację, że w budżecie na przyszły rok priorytetem finansowym będzie ochrona zdrowia, wojsko i właśnie nauka.

Desygnowanie na stanowisko ministra profesora Przemysława Czarnka przyjmujemy również jako zapowiedź zasadniczych zmian tego istotnego obszaru publicznego w Polsce. Dotychczasowe doświadczenia Profesora w trzech wymiarach sprawia, że jest znakomitym kandydatem na to stanowisko: jest cenionym uczonym – prawnikiem, znającym realia funkcjonowania polskich szkół wyższych, doświadczonym politykiem – parlamentarzystą, oraz znakomitym organizatorem i administratorem, czego dowiódł jako wojewoda lubelski. Szczególne nadzieje wiążemy z cechami osobowościowymi nowego Ministra, którymi wykazał się w dotychczasowej działalności publicznej. więcej

Stanowisko w sprawie wyroku WSA w Warszawie

Wydanie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 15 września 2020 r. wyroku w przedmiocie polecenia Poczcie Polskiej S.A. realizacji działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19 zmierzających do przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w trybie korespondencyjnym, a także liczne komentarze w przestrzeni publicznej, obligują Akademickie Kluby Obywatelskie im. Lecha Kaczyńskiego do zajęcia stanowiska. więcej

W TVP Poznań o Apelu

Apel o materialne i moralne wsparcie narodu białoruskiego

Środowiska skupione w Akademickich Klubach Obywatelskich zwracają się do wszystkich Polaków, którzy z wielkim niepokojem, troską i nadzieją śledzą demokratyczne zmagania Białorusinów o zaprowadzenie demokratycznego ładu społeczno-politycznego w ich kraju z apelem o aktywne  materialne i moralne wspieranie tego procesu.

Bardzo wielu Białorusinów jest poddawanych represjom politycznym przypominającym te, których doświadczaliśmy w czasach stanu wojennego i latach osiemdziesiątych. Wielu z nich jest zatrzymywanych, aresztowanych, bitych, torturowanych, wyrzucanych z pracy, pozbawianych środków do życia. Nie możemy ich zostawić samych. więcej

Oświadczenie w sprawie wyborów prezydenckich

Wraz ze zbliżaniem się ustalonej daty wyborów prezydenckich nasila się polityczna polemika i medialna gorączka wokół ich terminu wyznaczonego zgodnie z art. 128 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Powołując się na sytuację związaną z epidemią COVID-19, niektóre środowiska polityczne gwałtownie sprzeciwiają się przeprowadzeniu wyborów w konstytucyjnym terminie (między 28 kwietnia a 23 maja) podnosząc czy to zagrożenie zdrowia wyborców, czy to przewidywane trudności organizacyjne i formalne związane z głosowaniem korespondencyjnym.

Wskazywane przez przeciwników elekcji prezydenckiej alternatywne koncepcje okazują się jednak niemożliwe do przyjęcia. Próby zmiany konstytucyjnych regulacji sprawowania Najwyższego Urzędu przez wydłużenie kadencji nie znalazły parlamentarnego porozumienia. Głęboki niepokój budzi też zamysł wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Taka nadzwyczajna regulacja miałaby być zastosowana instrumentalnie wyłącznie w celu przesunięcia terminu wyborów. Tymczasem do walki z epidemią wystarczają skuteczne i ogólnie akceptowane środki wprowadzone przez Rząd RP na podstawie przepisów Ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (przyjętej w 2008 r. na wniosek rządzącej koalicji PO-PSL). Wykorzystanie stanu klęski żywiołowej mogłoby przesunąć wybory najwyżej o parę miesięcy, a nie ma żadnej pewności, że sytuacja epidemiologiczna ulegnie w tym czasie wyraźnej poprawie. więcej

Oświadczenie w sprawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

4 marca br. Sąd Apelacyjny w Gdańsku uchylił wyrok Sądu Okręgowego w bulwersującej sprawie Hansa G., niemieckiego przedsiębiorcy, prowadzącego swą firmę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zatrudniającego polskich pracowników – a zarazem niekryjącego się z rasistowskimi uprzedzeniami wobec Polaków, definiującego się niedwuznacznie jako zwolennik ludobójczych praktyk Hitlera. więcej