Apel o pojednanie polsko-ukraińskie

Do niedawna nie spodziewaliśmy się, że tuż za naszą wschodnią granicą rozpętana zostanie wojna na skalę całego państwa, że będziemy świadkami bombardowania miast, pacyfikacji osiedli, bestialstwa wobec ludności cywilnej. Nie spodziewaliśmy się też, że nasza Ojczyzna stanie się schronieniem dla milionów prawdziwych uchodźców wojennych, którzy będą tu szukać ratunku przed  zagrożeniem życia w swoim kraju.

Z dumą i satysfakcją możemy stwierdzić, że nasz Rząd i nasz Naród w sposób wzorowy — jak dobry sąsiad — udziela wszechstronnego wsparcia materialnego i moralnego Ukrainie oraz jej obywatelom. więcej

Stanowisko w sprawie projektu “polityki równościowej” UAM

Dnia 16 maja br. wszyscy pracownicy UAM otrzymali do wglądu projekt liczącego 22 strony dokumentu “Polityka równościowa i antydyskryminacyjna UAM w Poznaniu”, który zapowiada wprowadzenie głęboko idących zmian w funkcjonowaniu społeczności akademickiej UAM.

Dokument ten według deklarowanych założeń jego Autorów ma wprowadzać regulacje prawne chroniące członków społeczności akademickiej przed dyskryminacją i mobbingiem — w sytuacji gdy prawa te są już skutecznie zagwarantowane w prawie ogólnopolskim. Dokument ten staje się przez to przykładem stanowienia znanego z czasów komunistycznych “prawa powielaczowego” dla konkretnej społeczności. Aby uzasadnić potrzebę jego wprowadzenia, dokument ten narzuca nowe znaczenia i rozumienie terminów oraz rozwiązań prawnych, a także posługuje się kategoriami nieobecnymi w polskim porządku prawnym (takimi jak “tożsamość płciowa”, “osoba transpłciowa”, czy “mowa nienawiści”). Jest to po pierwsze tworzenie rzeczywistości prawnej poza porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, a po drugie — działanie poza uprawnieniami władz uczelni publicznej. więcej

Apel do członków i sympatyków Akademickich Klubów Obywatelskich

więcej

Oświadczenie w sprawie niepodpisania przez Prezydenta RP nowelizacji ustawy Prawo oświatowe

Środowiska akademickie skupione w Klubach AKO z goryczą i głębokim rozczarowaniem przyjęły decyzję Pana Prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowaniu ustawy Prawo oświatowe, szerzej znanej jako „lex Czarnek”. Nie rozumiemy tej decyzji ani uzasadnienia odmowy, które Pan Prezydent zaprezentował. W imię bowiem jakiej jedności odrzuca się projekt czyniąc zadość protestom tylko jednej ze stron? W czym sanacja polskiej oświaty miałaby zagrażać bezpieczeństwu Państwa? Czy po zawetowaniu tej ustawy to bezpieczeństwo wzrosło, a jedność polityczna się umocniła? Czyż nawet w sytuacji zagrożenia zewnętrznego należy poniechać działań naprawczych o charakterze wewnętrznym?

Niemal w tym samym czasie Pan Prezydent podpisał projekt Ustawy o Akademii Kopernikańskiej, będący de facto programem naprawczym polskiej nauki i odrzucił ustawę o naprawianiu polskiej oświaty. Takie zróżnicowanie pilności ustaw, deprecjonowanie opinii i pracy środowisk zatroskanych o polską szkołę, wzbudza w nas bolesne przekonanie, że szkoła staje się politycznym zakładnikiem, a jej interesy nie spotykają się z należytą troską. więcej

Oświadczenie w sprawie wojny hybrydowej na granicy polsko-białoruskiej

więcej

Stanowisko w sprawie wolności i równości w dyskursie naukowym

Środowiska Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego wyrażają zdecydowane poparcie dla projektu z dn. 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. „pakietu wolności akademickiej”. Zmierza on do wprowadzenia równowagi racji w dyskursie naukowym i zlikwidowania obserwowanej w środowisku akademickim od wielu już lat asymetrii wyrażającej się w propagowaniu poglądów przedstawicieli środowisk liberalnych i neomarksistowskich z równoczesnym sekowaniem i dyskryminowaniem poglądów przedstawicieli środowisk konserwatywnych. Równocześnie AKO z wielkim zdziwieniem przyjmują reakcję Komitetu Etyki w Nauce PAN na proponowane przez Ministra zasady równości i wolności w dyskursie naukowym. więcej

Oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad praworządności w Unii Europejskiej

W związku z toczącymi się negocjacjami dotyczącymi budżetu Unii Europejskiej Akademickie Kluby Obywatelskie wyrażają swe zdecydowane poparcie dla stanowiska Rządu RP i premiera, pana Mateusza Morawieckiego, w sprawie przestrzegania zasad praworządności w Unii Europejskiej.

Obecność Polski w strukturach Unii Europejskiej jest ogromną, trwałą i niepodważalną wartością dla narodu i państwa polskiego, ale w żadnym wypadku nie możemy się zgodzić na jednostronną, motywowaną politycznie reinterpretację zasad zapisanych w traktatach Unii. Zmiany proponowane przez Komisję Europejską i Parlament Europejski oznaczałyby pozbawienie Polski i Węgier – a w przyszłości i innych państw Unii – prawa do samodzielnego kształtowania porządku prawnego w tych dziedzinach, które zostały zastrzeżone do wyłącznej kompetencji poszczególnych państw. Próba rozszerzenia uprawnień organów Unii na te dziedziny jest w istocie zamachem na założenia zawarte w traktatach UE i  na suwerenność państw członkowskich. Tym samym stanowi łamanie praworządności, na którą tak chętnie powołują się zwolennicy odstąpienia od traktatowych zasad, i w imię której chcą narzucać reguły pozatraktatowe. Dalsze trwanie przy zmianach proponowanych przez Komisję Europejską i niemiecką  prezydencję w Radzie UE grozi zerwaniem jedności Unii. więcej

Oświadczenie w sprawie listu Rektora UAM dotyczącego wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Społeczność skupiona w Akademickim Klubie Obywatelskim im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu  z zażenowaniem i zdziwieniem przyjęła do wiadomości List pani Rektor UAM.

Przede wszystkim Rektor uczelni mającej w swojej strukturze Wydział Prawa powinien od profesorów prawa zasięgnąć informacji na temat kompetencji Trybunału Konstytucyjnego. Jest nią stwierdzanie zgodności z Konstytucją rozwiązań prawnych ustalanych przez Parlament i zatwierdzanych przez Prezydenta. Do tego Trybunał nie ma obowiązku ani merytorycznej potrzeby przeprowadzania konsultacji społecznych, bo jego decyzja wynika ze ścisłej interpretacji prawnej. więcej

Oświadczenie w sprawie zmiany na stanowisku ministra nauki i szkolnictwa wyższego

Środowiska akademickie skupione w klubach AKO oraz sympatycy z wielkim zadowoleniem przyjęli decyzję władz Prawa i Sprawiedliwości i premiera Mateusza Morawieckiego o zmianie ministra odpowiedzialnego za sprawy nauki i szkolnictwa wyższego. Z satysfakcją przyjmujemy także informację, że w budżecie na przyszły rok priorytetem finansowym będzie ochrona zdrowia, wojsko i właśnie nauka.

Desygnowanie na stanowisko ministra profesora Przemysława Czarnka przyjmujemy również jako zapowiedź zasadniczych zmian tego istotnego obszaru publicznego w Polsce. Dotychczasowe doświadczenia Profesora w trzech wymiarach sprawia, że jest znakomitym kandydatem na to stanowisko: jest cenionym uczonym – prawnikiem, znającym realia funkcjonowania polskich szkół wyższych, doświadczonym politykiem – parlamentarzystą, oraz znakomitym organizatorem i administratorem, czego dowiódł jako wojewoda lubelski. Szczególne nadzieje wiążemy z cechami osobowościowymi nowego Ministra, którymi wykazał się w dotychczasowej działalności publicznej. więcej

Stanowisko w sprawie wyroku WSA w Warszawie

Wydanie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 15 września 2020 r. wyroku w przedmiocie polecenia Poczcie Polskiej S.A. realizacji działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19 zmierzających do przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w trybie korespondencyjnym, a także liczne komentarze w przestrzeni publicznej, obligują Akademickie Kluby Obywatelskie im. Lecha Kaczyńskiego do zajęcia stanowiska. więcej