Oświadczenie w sprawie antypolskich wypowiedzi prof. Engelking

więcej

Oświadczenie w sprawie ataków na Jana Pawła II

więcej

Oświadczenie w sprawie zawetowania przez Prezydenta RP nowelizacji ustawy Prawo oświatowe

Akademickie Kluby Obywatelskie ze zdziwieniem i dezaprobatą przyjęły decyzję Prezydenta RP o powtórnym zawetowaniu nowelizacji ustawy o prawie oświatowym, tym bardziej, że w przestrzeni publicznej pojawiały się informacje o roboczych kontaktach w tej sprawie Ministerstwa Edukacji i Nauki z otoczeniem eksperckim Pana Prezydenta. Jesteśmy rozgoryczeni decyzją Prezydenta, który – podzielając w obu kampaniach wyborczych stanowiska patriotycznej części środowiska akademickiego w zakresie oświaty i nauki – zidentyfikował się z opinią środowiska odległego nam w poglądach i działaniach.

Problematyka nowelizacji ustawy jest niezwykle ważna dla procesów dydaktycznych i wychowawczych w polskich szkołach i wymaga pilnego wprowadzenia. W tej sytuacji zwracamy się do Pana Ministra Przemysława Czarnka z prośbą o kontynuację prac związanych z nowelizacją Ustawy Prawo Oświatowe, a także o realizowanie tego zadania we współpracy z Urzędem Prezydenta RP. więcej

Stanowisko w sprawie przedmiotu “historia i teraźniejszość”

Nauka dziejów ojczystych i powszechnych to jedno z podstawowych zadań wspólnoty politycznej i kulturowej, jaką jest naród. Historia tworzy tę wspólnotę, określa jej tożsamość, stwarzając w ten sposób niezbędne warunki dla stabilnego rozwoju zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. Ten ostatni kontekst doskonale oddają słowa wybitnego polskiego historyka doby rozbiorowej (J. Szujski), który podkreślał, że „fałszywa historia jest mistrzynią fałszywej polityki”.

Równie fatalne skutki ma zaniedbywanie edukacji historycznej. Kolejne lata po 1989 roku były świadkiem redukowania liczby godzin historii w szkołach oraz wadliwego układania treści programowych, co sprawiało, że uczniowie kończący szkoły średnie nie mieli szans poznania najnowszej historii Polski i świata po 1945 roku. Nasilające się w ostatnich latach kampanie dyfamacyjne przeciw Polsce i Polakom operujące jawnymi, ale systematycznie powtarzanymi kłamstwami dotyczącymi najnowszych dziejów (por. sformułowania o „polskich obozach zagłady” lub o rzekomym „współudziale” Polaków w niemieckiej zbrodni holokaustu w czasie II wojny światowej), pokazują wagę dla całego państwa i narodu właściwej – tj. opartej na prawdzie – edukacji historycznej. więcej

Apel o pojednanie polsko-ukraińskie

Do niedawna nie spodziewaliśmy się, że tuż za naszą wschodnią granicą rozpętana zostanie wojna na skalę całego państwa, że będziemy świadkami bombardowania miast, pacyfikacji osiedli, bestialstwa wobec ludności cywilnej. Nie spodziewaliśmy się też, że nasza Ojczyzna stanie się schronieniem dla milionów prawdziwych uchodźców wojennych, którzy będą tu szukać ratunku przed  zagrożeniem życia w swoim kraju.

Z dumą i satysfakcją możemy stwierdzić, że nasz Rząd i nasz Naród w sposób wzorowy — jak dobry sąsiad — udziela wszechstronnego wsparcia materialnego i moralnego Ukrainie oraz jej obywatelom. więcej

Stanowisko w sprawie projektu “polityki równościowej” UAM

Dnia 16 maja br. wszyscy pracownicy UAM otrzymali do wglądu projekt liczącego 22 strony dokumentu “Polityka równościowa i antydyskryminacyjna UAM w Poznaniu”, który zapowiada wprowadzenie głęboko idących zmian w funkcjonowaniu społeczności akademickiej UAM.

Dokument ten według deklarowanych założeń jego Autorów ma wprowadzać regulacje prawne chroniące członków społeczności akademickiej przed dyskryminacją i mobbingiem — w sytuacji gdy prawa te są już skutecznie zagwarantowane w prawie ogólnopolskim. Dokument ten staje się przez to przykładem stanowienia znanego z czasów komunistycznych “prawa powielaczowego” dla konkretnej społeczności. Aby uzasadnić potrzebę jego wprowadzenia, dokument ten narzuca nowe znaczenia i rozumienie terminów oraz rozwiązań prawnych, a także posługuje się kategoriami nieobecnymi w polskim porządku prawnym (takimi jak “tożsamość płciowa”, “osoba transpłciowa”, czy “mowa nienawiści”). Jest to po pierwsze tworzenie rzeczywistości prawnej poza porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, a po drugie — działanie poza uprawnieniami władz uczelni publicznej. więcej

Apel do członków i sympatyków Akademickich Klubów Obywatelskich

więcej

Oświadczenie w sprawie niepodpisania przez Prezydenta RP nowelizacji ustawy Prawo oświatowe

Środowiska akademickie skupione w Klubach AKO z goryczą i głębokim rozczarowaniem przyjęły decyzję Pana Prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowaniu ustawy Prawo oświatowe, szerzej znanej jako „lex Czarnek”. Nie rozumiemy tej decyzji ani uzasadnienia odmowy, które Pan Prezydent zaprezentował. W imię bowiem jakiej jedności odrzuca się projekt czyniąc zadość protestom tylko jednej ze stron? W czym sanacja polskiej oświaty miałaby zagrażać bezpieczeństwu Państwa? Czy po zawetowaniu tej ustawy to bezpieczeństwo wzrosło, a jedność polityczna się umocniła? Czyż nawet w sytuacji zagrożenia zewnętrznego należy poniechać działań naprawczych o charakterze wewnętrznym?

Niemal w tym samym czasie Pan Prezydent podpisał projekt Ustawy o Akademii Kopernikańskiej, będący de facto programem naprawczym polskiej nauki i odrzucił ustawę o naprawianiu polskiej oświaty. Takie zróżnicowanie pilności ustaw, deprecjonowanie opinii i pracy środowisk zatroskanych o polską szkołę, wzbudza w nas bolesne przekonanie, że szkoła staje się politycznym zakładnikiem, a jej interesy nie spotykają się z należytą troską. więcej

Oświadczenie w sprawie wojny hybrydowej na granicy polsko-białoruskiej

więcej

Stanowisko w sprawie wolności i równości w dyskursie naukowym

Środowiska Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego wyrażają zdecydowane poparcie dla projektu z dn. 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. „pakietu wolności akademickiej”. Zmierza on do wprowadzenia równowagi racji w dyskursie naukowym i zlikwidowania obserwowanej w środowisku akademickim od wielu już lat asymetrii wyrażającej się w propagowaniu poglądów przedstawicieli środowisk liberalnych i neomarksistowskich z równoczesnym sekowaniem i dyskryminowaniem poglądów przedstawicieli środowisk konserwatywnych. Równocześnie AKO z wielkim zdziwieniem przyjmują reakcję Komitetu Etyki w Nauce PAN na proponowane przez Ministra zasady równości i wolności w dyskursie naukowym. więcej