Oświadczenie popierające protesty rolników

Akademickie Kluby Obywatelskie popierają protesty polskich rolników zmierzające do zachowania ochrony rynków rolnych i wycofania się Komisji Europejskiej z wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu.

Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego społeczeństwu jest jednym z podstawowych zadań państwa. Rolnictwo polskie, włączone w mechanizmy Wspólnej Polityki Rolnej wypełnia to zadanie, a cały sektor produkcji żywności stanowi ważny dział gospodarki narodowej, o dużych zdolnościach konkurencyjnych w skali Unii Europejskiej.

Zielony Ład jest inicjatywą polityczną i koncepcją transformacji Unii Europejskiej opartą na podstawach ideologicznych. Nie ma jednoznacznego obiektywnego uzasadnienia naukowego, natomiast nieuchronnie prowadzić musi do zapaści gospodarczej obszaru Unii Europejskiej, znacznego zubożenia ludności, a w wypadku rolnictwa — do likwidacji europejskiej produkcji i uzależnienia od producentów żywności spoza UE. więcej

Protest przeciw planowanym przez MEN zmianom w podstawach programowych nauczania

Społeczność skupiona w Akademickich Klubach Obywatelskich  wyraża zdecydowany sprzeciw wobec planowanych przez Ministerstwo Edukacji redukcji podstaw programowych nauczania na wszystkich poziomach edukacji szkolnej.

Przedstawiony w ramach tzw. prekonsultacji zakres tych zmian, polegających głównie na eliminacji sprawia wrażenie jakby aktualne kierownictwo Ministerstwa zmierzało do ograniczenia możliwości kształcenia się młodych pokoleń Polaków.  Nie negujemy potrzeby korekt, ale proponowana skala redukcji musi prowadzić do zapaści publicznego szkolnictwa. Dla młodych Polaków istotna jest orientacja i znajomość podstawowych faktów we wszystkich dziedzinach współczesnej wiedzy, ale szczególne znaczenie dla zachowania tożsamości i polskiej racji stanu ma rzetelny przekaz historii i kultury – zarówno polskiej, jak i powszechnej. Odpowiednie nauczanie o rodzimej historii, literaturze i języku jest kluczowe dla kształtowania podstaw polskiego patriotyzmu przyszłych pokoleń. więcej

Oświadczenie w sprawie łamania praworządności w Polsce

Społeczność skupiona w Akademickich Klubach Obywatelskich ze zdumieniem i oburzeniem obserwuje narastający po 13 grudnia 2023 roku w Polsce proces naruszania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej – z Konstytucją włącznie – oraz ograniczania praw jej obywateli. Dopuszczają się tego nowe władze państwowe – z premierem Donaldem Tuskiem na czele – które ukonstytuowały się po 13 grudnia 2023 roku.

Skala tych naruszeń prawa – potęgowanych przeprowadzanymi czystkami personalnymi noszącymi znamiona dyskryminacji ze względu na poglądy polityczne – jest bezprecedensowa w historii Trzeciej Rzeczypospolitej i przypomina czasy po wprowadzeniu przez komunistów stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku.

Nie możemy milczeć. Przeciwko temu bezprawiu stanowczo protestujemy! Ostrzegamy też, że łamanie prawa, w tym praw obywatelskich, nie zostanie winnym zapomniane i przyjdzie czas poniesienia odpowiedzialności za swoje działania.

Protestujemy jednocześnie przeciw wytyczanemu przez nowy rząd kierunkowi politycznemu naszego Państwa, który odczytujemy jako zmierzający do gwałtownego zahamowania rozwoju gospodarczego, osłabienia polskich sił zbrojnych, uzależnienia polskiej polityki od polityki niemieckiej – w tym tej realizowanej poprzez Unię Europejską. Jest to prosta droga do utraty przez Polskę zarówno suwerenności państwowej, jak i niepodległości, a także drastycznego zubożenia polskiego społeczeństwa, tak by stało się ono znów jedynie rezerwuarem taniej siły roboczej.

Osłabianiu potencjału polskiego państwa, ograniczaniu jego suwerenności i pogarszaniu perspektyw rozwojowych polskiego narodu sprzeciwiać się będziemy z całą stanowczością. więcej

Oświadczenie w sprawie odwołania Rady Instytutu Zachodniego

Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu zdecydowanie protestuje przeciwko odwołaniu Rady Instytutu Zachodniego przez premiera Donalda Tuska.

Instytut został powołany 27 lutego 1945 roku w Warszawie z inicjatywy wybitnego polskiego niemcoznawcy profesora Zygmunta Wojciechowskiego w celu naukowego rozpoznawania problematyki niemieckiej, zwłaszcza w kontekście wielowiekowego trudnego sąsiedztwa polsko-niemieckiego, ale i w celu monitorowania procesów społecznych i politycznych we współczesnych Niemczech.

Instytut działa odtąd nieprzerwanie przez blisko 70 lat, choć zmieniały się podstawy prawne i organizacyjne. Dokonania naukowe Instytutu i jego pracowników reprezentowane przez ogromne bogactwo wiedzy niemcoznawczej wyrażające się w publikacjach książkowych, artykułach naukowych, licznych konferencjach naukowych polskich i międzynarodowych są nie do przecenienia. Pracownicy Instytutu pełnili i pełnią ważne funkcje eksperckie i doradcze względem polskiego establishmentu politycznego, byli i są nosicielami polskiego punktu widzenia na sprawy niemieckie w międzynarodowym obiegu naukowym i politycznym. Wiedza zgromadzona w działalności analitycznej, badawczej i doradczej jest udostępniana przez własne wydawnictwo i bogate zbiory biblioteczne i archiwalne. więcej

Oświadczenie w sprawie zamachu na media publiczne

Społeczność akademicka skupiona w Akademickich Klubach Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Jana Pawła II zgłasza zdecydowany sprzeciw wobec dokonywanego przez nowy rząd zamachu na media publiczne. Obecne skandaliczne wydarzenia stanowią pogwałcenie obowiązującego prawa, włącznie z podeptaniem Konstytucji RP poprzez ominięcie gwarantowanych w niej organów i ich kadencyjności. Wzorem reżimów totalitarnych nowy rząd łamie praworządność blokując w sposób nielegalny elementarne prawo do swobodnego wyrażania opinii i przekazywania informacji.

Działania rządu przypominają dyktatorskie poczynania z czasu stanu wojennego, kiedy bezprawnie i brutalnie pozbawiono Polaków wolności i dostępu do niezależnej informacji depcząc zdobycze „Solidarności”. Polska wraca teraz medialnie do czasu lat komunizmu, do czasu, w którym przekaz informacyjny był ściśle kontrolowany przez władze, a działania władz nie podlegały żadnej publicznej kontroli ani krytyce. więcej

Poparcie dla Listu otwartego dziennikarzy w obronie wolności słowa

Społeczność akademicka skupiona w Akademickich Klubach Obywatelskich jest głęboko zaniepokojona zapowiedziami obozu opozycji zmierzającymi do likwidacji wolności mediów. Grozi się dziennikarzom prymitywną zemstą, straszy się brutalnymi czystkami i usuwaniem z zawodu.

Nasze środowiska są tymi zapowiedziami zbulwersowane, bo są to działania typowe dla reżimów totalitarnych i dobrze nam znane z przeszłości. więcej

Oświadczenie w obronie prof. Sławomira Cenckiewicza

Polskie życie publiczne, a zwłaszcza polityczne ma swoją ukrytą ciemną stronę. Można zasadnie sądzić, że wiele niejasnych dla opinii publicznej spraw rzutuje bezpośrednio lub pośrednio na oficjalne procesy społeczno-polityczne. Te ciemne strony polskiego życia publicznego wynikają w znacznym stopniu z wieloletniej dominacji komunizmu i niejawnej działalności sił postkomunistycznych w III RP, ale istotną rolę odgrywają też niezupełnie jawne zagraniczne siły i organizacje ingerujące w polską demokrację – i realizujące obce cele. Powoduje to zniekształcenia w realnym życiu politycznym w naszym państwie, często zagrażając polskiemu interesowi narodowemu. Odsłonięcie tych kulis polskiego życia publicznego jest elementem koniecznym, aby uwolnić je od tych obciążeń i żeby procesy polityczne oraz podejmowane decyzje mogły być świadome i zgodne z polską racją stanu.

Istnieje ogromna sfera działań nienagłaśnianych przez media lub niejawnych, dotąd słabo lub wcale nierozpoznana. Dotyczy to przede wszystkim spraw personalnych i uwikłania osób sprawujących najważniejsze funkcje w państwie. Od wielu lat wyjaśnianiem tych spraw zajmuje się bardzo nieliczna grupa badaczy oraz dziennikarzy. Ich prace są jednak bojkotowane przez lewicowo-liberalne media lub zwalczane przy użyciu sądów urągających Konstytucji przez swe upolitycznienie. Strona lewicowo-liberalna zarzuca rządom Zjednoczonej Prawicy autorytaryzm i dyktaturę, a tymczasem w obszarze akademickim i medialnym panuje atmosfera zastraszania mająca zniechęcić do podejmowania jakichkolwiek prób dochodzenia do prawdy. więcej

Oświadczenie w sprawie ataków na obrońców granicy

My, członkowie Akademickich Klubów Obywatelskich im. Lecha Kaczyńskiego, potępiamy kolejną próbę zafałszowania roli i działań obrońców polskiej granicy przed inwazją sprowadzonych i prowokowanych do jej forsowania przybyszów z odległych krajów. Wyrażamy swoje oburzenie sposobem przedstawienia służby tych, którzy, narażając swoje zdrowie i życie w starciu z agresywnymi migrantami, chronią nas wszystkich przed celową destabilizacją sytuacji w Polsce. więcej

Oświadczenie w sprawie antypolskich wypowiedzi prof. Engelking

więcej

Oświadczenie w sprawie ataków na Jana Pawła II

więcej