Uzasadnienie medali 2017

Uzasadnienie przyznania medalu za rok 2017

Kapituła Medalu Przemysła II Akademickiego Klubu Obywatelskiego imienia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu jednomyślnie zdecydowała o przyznaniu tego wyróżnienia

Panu dr. hab. Krzysztofowi Szwagrzykowi

w uznaniu dla jego ogromnego zaangażowania w pracę badawczą i poszukiwawczą, prowadzoną dla upamiętnienia ofiar zbrodni stalinowskich dokonanych na najwartościowszych przedstawicielach narodu polskiego. Ta praca przyczyniła się w wielkim stopniu do przywrócenia poczucia polskiej tożsamości i ożywienia patriotyzmu młodego pokolenia.

W czasach Przemysła II Polska nie była krajem wolnym od zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych. Interesy prywatne i grupowe przeszkadzały w uzyskaniu pełnej stabilności. Mimo, że od chrztu Polski i wejścia jej w krąg cywilizacji chrześcijańskiej minęło sporo czasu, pokusy korzyści materialnych często wygrywały z chrześcijańskimi normami etycznymi czy troską o wspólne bezpieczeństwo. Król Przemysł II został zamordowany, bo przeszkadzał w partykularnych interesach niektórych wielkopolskich wielmożów i brandenburskich sąsiadów. Podobnie było i w późniejszych losach Polski. Rozbiory, walka o odzyskanie państwowości, a potem o jej utrzymanie była nie tylko walką z wrogiem zewnętrznym, ale w znacznej mierze walką między postawami jej obywateli. Dominacja egoizmu i prywaty prowadziła nieuchronnie do nieszczęść Ojczyzny, natomiast okresy przewagi postaw prospołecznych i propaństwowych – pozwalały na jej rozwój. Każdy Polak i Polka zawsze mieli i mają wpływ na losy własne, swojej rodziny i swojej ojczyzny. Jest tak, wbrew osłabiającemu ducha wmawianiu, że pojedyncza osoba ludzka jest bezsilna wobec historii i że liczy się tylko szczęście indywidualne. Postawa i dotychczasowe osiągnięcia Pana Profesora Szwagrzyka stanowią pozytywną wskazówkę i jaskrawe zaprzeczenie narzucanej propagandy fatalizmu i niemocy człowieka wobec instytucji – bliższych czy dalszych.

Dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, urodzony w roku 1964, jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1996 na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych tegoż Uniwersytetu uzyskał stopień naukowy doktora w zakresie historii najnowszej. Habilitował się w roku 2007 na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, a następnie podjął pracę jako profesor nadzwyczajny w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Pracował także w Instytucie Pamięci Narodowej, gdzie od lipca 2016 roku jest zastępcą Prezesa i kieruje Biurem Poszukiwań i Identyfikacji.

Laureat jest widomym przykładem tego, że jeden człowiek może wiele zmienić i uczynić wiele dobra. Prowadzone od 2011 roku poszukiwania miejsc tajnych pochówków, na powązkowskiej „Łączce” w Warszawie, na cmentarzach we Wrocławiu, Gdańsku, Białymstoku, Rzeszowie i w innych miejscach pozwoliły odnaleźć i potwierdzić tożsamość szczątków bohaterów walk o wolną Polskę, dowódców podziemia wolnościowego, jak legendarni majorzy Zygmunt Szendzielarz „Łupaszko”, Hieronim Dekutowski „Zapora” i ppłk. Stanisław Kasznica. Panu Profesorowi i jego zespołowi udało się w krótkim czasie odnaleźć wielu polskich bohaterów, których zamordowano, a ich pamięć poddano pogardzie, kłamstwom i odarciu z godności. Brak szacunku dla człowieka, brak szacunku dla pamięci zmarłych jest barbarzyństwem obcym polskiej kulturze i tradycji. Kłamstwa historyczne, oszustwa polityczne, morderstwa sądowe, skryte zabójstwa, bezczeszczenie zwłok pomordowanych, zniesławianie tych, którzy – wierni swoim ideałom – podejmowali nierówną walkę o wolną Polskę, nie zostały jeszcze naprawione. Widzieliśmy niedawno pełne nienawiści zachowania wobec tamtych bohaterów, choćby Danki Siedzikówny, „Inki”, dzielnej dziewczyny, która przekazała swoim najbliższym najważniejszą przed śmiercią wiadomość – że „zachowała się jak trzeba”. Kaci „Inki” nie zachowali się jak trzeba i nie zachowują się jak trzeba ci, którzy próbują wymazać z pamięci narodu polskiego honor, oraz jego dumną i piękną przeszłość.

Wagę prac prowadzonych przez Pana Profesora Szwagrzyka i IPN dla oczyszczenia Polski ze zniszczeń duchowych, spowodowanych działaniem systemów totalitarnych, które głęboko uszkodziły polskie poczucie godności i wiary we własne możliwości podkreślają liczne przyznane Laureatowi odznaczenia i wyróżnienia,.

Medal Przemysła II jest wyrazem szacunku Kapituły dla postawy i osiągnięć Pana Profesora Szwagrzyka. Jest też dla nas wszystkich przypomnieniem, że patriotyzm, wierność i rzetelność nadal są wartościami, którymi należy się kierować dla dobra własnego i dla dobra Ojczyzny.

 

Przewodniczący Kapituły                  Przewodniczący AKO

prof. Leon Drobnik                    prof. Stanisław Mikołajczak

 

Poznań, dnia 28 grudnia 2017r.

 

 

Uzasadnienie przyznania medalu za rok 2017

Kapituła Medalu Przemysła II Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu jednomyślnie zdecydowała o przyznaniu tego wyróżnienia

Instytutowi Pamięci Narodowej

rozumianemu jako zespół jego pracowników, którzy przez blisko dwadzieścia ostatnich lat trudzili się, by wbrew licznym przeszkodom i krzywdzącym opiniom, ujawniać ślady zdarzeń o narodowym znaczeniu w najnowszych dziejach Polski. Kapituła Medalu składa wyrazy uznania dla odwagi i wytrwałości w poszukiwaniu prawdy i jej rzetelnym przedstawianiu. W szczególności wdzięczność należy się za przywracanie dobrego imienia tym wszystkim Polakom, którzy mając przed sobą wybór pomiędzy wiernością najwyższym wartościom – nawet kosztem utraty wolności lub życia – a wyparciem się swojej tożsamości dla przeżycia lub większej wygody, wybrali wierność zasadom. Tym, którzy wybrali bohaterską postawę uczciwości wobec Boga, Ojczyzny i wobec siebie. Zasługą pracowników IPN jest przywracanie godności bohaterom, których motywy przedstawiano wcześniej fałszywie w złym świetle, pośmiertnie ośmieszano i skazywano na całkowite zapomnienie. IPN zawdzięczamy też przywracanie znajomości faktów historycznych, które były pomijane w najnowszej historii Polski jako niewygodne dla jednostronnej, instrumentalnej interpretacji zdarzeń.

Pamięć człowieka stanowi fundament jego świadomości istnienia, który pozwala sterować samodzielnie własnym życiem i unikać zagrożeń; jest układem odniesienia podczas oceny informacji bieżących. Niepamięć i nieczułość uniemożliwia samodzielne życie człowieka – skazuje na śmierć lub życie przedmiotowe, całkowicie zależne od pomocy z zewnątrz. Ta sama prawidłowość dotyczy swoistych organizmów, jakimi są zbiorowości ludzkie – rodziny, społeczności, narody i państwa, a nawet ludzkość w całości. Bałamutne są współczesne sugestie, by nie zajmować się przeszłością a żyć tylko dniem dzisiejszym i patrzeć w przyszłość. Wprowadzają w błąd i są niebezpieczne dla podmiotowości zarówno jednostek, jak i całych społeczeństw. Świadomość człowieka jest bowiem całkowicie zanurzona w przeszłości. Odczuwamy teraźniejszość w oparciu o pamięć zdarzeń przeżytych w przeszłości i na jej podstawie dokonujemy wyboru działań. Im bogatsza i sprawniejsza pamięć, tym mniejsze ryzyko podejmowania błędnych decyzji. Dobra, rzetelna znajomość historii Polski, zwłaszcza nowszej, jest niezbędna dla rozpoznawania i oceny bieżących problemów oraz ich rozwiązywania.

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, został powołany do istnienia i działania ustawą z 18 grudnia 1998 roku i wkrótce obchodzić będzie jubileusz dwudziestolecia. W ciągu tych lat, pomimo niechęci agresywnie okazywanej przez różne środowiska, wbrew powszechnemu relatywizmowi w podejściu do prawdy i rozpowszechnianiu pogardy wobec Polski i Polaków, pracownicy Instytutu pozwolili przywrócić społeczeństwu polskiemu nadzieję, że przestanie być zmuszane do nazywania kłamstwa prawdą a tchórzostwa bohaterstwem. IPN  odbudowując pamięć rzeczywistych zdarzeń w historii Polski, przywracając pamięć ludzi, którzy w czasie próby wykazali się niezłomną wiernością wyznawanym zasadom, przywraca wiarę w to, że godność człowieka i sam człowiek nie jest towarem wymiennym o względnej wartości. Dotychczasowa działalność IPN uczy polskie społeczeństwo szacunku wobec siebie samego oraz szacunku wobec pamięci tych, którzy Polskę od ponad tysiąca lat budowali i której bronili. Kapituła Medalu wyraża głębokie uznanie dla dotychczasowych działań IPN i ich znaczenia dla dalszych starań o umocnienie tożsamości narodowej i świadomości państwowej wszystkich jej obywateli.

Przyznając nasze wyróżnienie pragniemy podkreślić znaczenie zachowania pamięci dla przeżywania współczesności i kształtowania przyszłości. Znajomość faktów, nawet budzących bolesne wspomnienia, chroni przed błędami i umacnia. Instytut Pamięci Narodowej i zespół jego pracowników jest wyrazem działania mechanizmów obronnych narodu polskiego, uruchomionych dla uniknięcia kolejnego zagrożenia jego bytu podmiotowego i jego godności.

 

Przewodniczący Kapituły                  Przewodniczący AKO

prof. Leon Drobnik                    prof. Stanisław Mikołajczak

 

Poznań, dnia 28 grudnia 2017r.