List do Rektora

Wielce Szanowna Pani Rektor!

Jako środowisko zrzeszające bardzo liczne grono pracowników nauki niemal wszystkich poznańskich uczelni wyższych z prawdziwym zdumieniem przyjęliśmy do wiadomości informację o założeniu na UAM Stowarzyszenia LGBT+. Jest to dla nas o tyle zaskakujące, że gdy Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego zaczynał swą działalność, władze UAM odmówiły zgody na działanie Klubu przy Uniwersytecie, choć działalność na rzecz wysokiego poziomu polskiej edukacji i nauki jest wyraźnie wyeksponowana wśród założeń programowych AKO (pkt. 2). Pragniemy przypomnieć, że Uniwersytet jest placówką stricte naukową, a Stowarzyszenie LGBT+, działalność naukową wymienia dopiero na 7, tj. przedostatnim miejscu wśród swoich celów. Wśród wcześniejszych punktów mowa jest o działalności o charakterze towarzyskim (integracja społeczności osób lgbt+), wzmacnianiu idei różnorodności, szacunku, godności i życzliwości, działaniach na rzecz równości płci oraz eksponowaniu osób lgbt+ na UAM, itp. Można odnieść wrażenie, że akceptując niektóre z tych założeń programowych Stowarzyszenia (idea szacunku, godności, równości płci), Władze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przyznają de facto, że nie radzą sobie z zabezpieczaniem tych praw w swoim środowisku, co jest sprzeczne z faktami i powszechnym odczuciem na ten temat. Pragniemy zwrócić uwagę, że godząc się na realizację  tych celów przez Stowarzyszenie LGBT+, Władze UAM otwierają drogę do wpływania na swą działalność instytucji, która jest podrzędna wobec Uniwersytetu, a której Organem Nadzorującym jest Prezydent Miasta Poznania (KRS 0000861967), co grozi chaosem kompetencyjnym, zakłócaniem funkcjonowania naszej Alma Mater i wreszcie, ograniczeniem autonomii Uczelni. W jednym z punktów, również ważniejszym od spraw nauki, Stowarzyszenie stawia sobie za cel działanie na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn między innymi w życiu prywatnym. Nurtuje nas pytanie, czy przedstawiciel Władz UAM zainteresował się, w jaki sposób Stowarzyszenie zamierza realizować to działanie? Pragniemy zauważyć, że piecza nad przestrzeganiem zasad, zawartych w polskim prawie jest wyłączną sferą wymiaru sprawiedliwości i działaniami takimi nie mogą się zajmować samozwańcze organizacje. Poza organami Państwa nikt nie może rościć sobie praw do regulowania, czy kontrolowania zasad życia prywatnego. Czy Uniwersytet, który jest instytucją naukową rzeczywiście zamierza patronować działalności stowarzyszenia, które już w punkcie 3. swoich celów uzurpuje sobie prawo do ingerencji w życie prywatne Obywateli Polski? W punkcie 6. celów Stowarzyszenia LGBT+, mowa jest o „zwiększeniu widoczności osób lgbt+ wewnątrz UAM i poza nim”, co budzi zapytanie, czy w funkcjonowaniu instytucji naukowej zasadne jest eksponowanie aspektów życia prywatnego niektórych pracowników i studentów oraz powiązań towarzyskich nie związanych z działalnością naukową? Jeszcze większe obawy budzą się w nas, gdy czytamy, że taka działalność ma obejmować także obszary życia prywatnego i społecznego poza Uniwersytetem. Czy społeczność akademicka i polska nauka rzeczywiście tego potrzebują?

Szanowna Pani Rektor, instytucja Uniwersytetu jest jednym z filarów cywilizacji europejskiej, jego celem jest rozwój nauki, która uprawiana skrupulatnie i z pokorą, z pokolenia na pokolenie odkrywa prawdę o człowieku i jego świecie. W rozwoju tym bardzo ważna jest ciągłość, owo, jak pisał Newton „stanie na barkach olbrzymów”, którzy byli przed nami, byśmy dzięki nim mogli patrzeć dalej i widzieć lepiej. Wiedząc o nienaukowych założeniach ideologii ruchu LGBT+ oraz o budzących obawy działaniach, które zdradzają cele Stowarzyszenia, wyrażamy głęboką obawę, że rozciągnięcie patronatu UAM nad tego typu treściami, a jeszcze gorzej, nad związanymi z tym działaniami przyniesie poważny uszczerbek powadze Uniwersytetu, czego bardzo byśmy tej Instytucji nie życzyli. Jest to o tyle prawdopodobne, że Stowarzyszenie LGBT+, o którym mowa, w rejestrze sądowym posiada ten sam adres, co Rektorat UAM, czyli ul. Wieniawskiego 1, a przez to będzie jednoznacznie kojarzone z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza. Nie ukrywamy, że nurtuje nas pytanie, czy pod wskazanym przez Stowarzyszenie LGBT+ adresem należy rozumieć specjalnie wydzielone pomieszczenie, czy też chodzi o siedzibę  Stowarzyszenia w Biurze Rektora UAM?

W związku z argumentami przedstawionymi w niniejszym piśmie apelujemy do Pani Rektor o zdystansowanie się zarówno wobec nie mającej naukowych podstaw ideologii, jak też działań Stowarzyszenia czy innych grup LGBT+, które wprost godzą w powagę Uniwersytetu. Przewidujemy, że działania takich grup spowodują ostre podziały światopoglądowe w środowisku akademickim, skutkujące dyskryminacją tych pracowników Uniwersytetu, którzy nie akceptują celów ideologii lgbt+, co ma miejsce w wielu środowiskach naukowych na Zachodzie. Wreszcie, w naszej opinii działania ruchu LGBT+ prowadzą nie tylko do podważenia nauki o człowieku, która ukształtowała cywilizację europejską, lecz także społecznego porządku opartego na naukowych założeniach tradycyjnej europejskiej humanistyki, w której centrum znajdują się historycznie sprawdzone wartości, bardzo drogie licznym pokoleniom uczonych i innych mieszkańców Polski i Europy.

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – Przewodniczący AKO
Prof. dr hab. Stefan Zawadzki – Wiceprzewodniczący AKO
Członkowie Zarządu:
dr hab. Elżbieta Czarniewska, prof. UAM
dr Tadeusz Zysk
mgr inż. Piotr Cieszyński
mgr Ewa Ciosek
prof. dr hab. Jacek Dabert
prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz
dr Zdzisław Habasiński
mgr Jan Martini
dr hab. Grzegorz Musiał, prof. UAM
dr hab. Jan Paradysz, prof. UEP
prof. dr hab. Stanisław Paszkowski
prof. dr hab. Wojciech Rypniewski
prof. dr hab. Wojciech Święcicki
dr hab. Witold Tyborowski, prof. UAM
prof. dr hab. Jerzy Weres

Poznań 02.12.2020 r.